សមាជិកទី 1 (មេក្រុម) *

ផ្ទាំង Character ID (រូបថតអេក្រង់)*
អត្ថសញ្ញាណបណ្ណ / កាតសម្គាល់សិស្សនិស្សិត (រូបថតអេក្រង់)*
សមាជិកទី 2 *

ផ្ទាំង Character ID (រូបថតអេក្រង់)*
អត្ថសញ្ញាណបណ្ណ / កាតសម្គាល់សិស្សនិស្សិត (រូបថតអេក្រង់)*
សមាជិកទី 3 *

ផ្ទាំង Character ID (រូបថតអេក្រង់)*
អត្ថសញ្ញាណបណ្ណ / កាតសម្គាល់សិស្សនិស្សិត (រូបថតអេក្រង់)*
សមាជិកទី 4*

ផ្ទាំង Character ID (រូបថតអេក្រង់)*
អត្ថសញ្ញាណបណ្ណ / កាតសម្គាល់សិស្សនិស្សិត (រូបថតអេក្រង់)*
សមាជិកទី 5 (បម្រុង) *

ផ្ទាំង Character ID (រូបថតអេក្រង់)*
អត្ថសញ្ញាណបណ្ណ / កាតសម្គាល់សិស្សនិស្សិត (រូបថតអេក្រង់)*
messages.Team_Member_6

ផ្ទាំង Character ID (រូបថតអេក្រង់)*
អត្ថសញ្ញាណបណ្ណ / កាតសម្គាល់សិស្សនិស្សិត (រូបថតអេក្រង់)*