សមាជិកទី 1 (មេក្រុម)

ផ្ទាំង Character ID (រូបថតអេក្រង់)*
អត្ថសញ្ញាណបណ្ណ / កាតសម្គាល់សិស្សនិស្សិត (រូបថតអេក្រង់)*
សមាជិកទី 2

ផ្ទាំង Character ID (រូបថតអេក្រង់)*
អត្ថសញ្ញាណបណ្ណ / កាតសម្គាល់សិស្សនិស្សិត (រូបថតអេក្រង់)*
សមាជិកទី 3

ផ្ទាំង Character ID (រូបថតអេក្រង់)*
អត្ថសញ្ញាណបណ្ណ / កាតសម្គាល់សិស្សនិស្សិត (រូបថតអេក្រង់)*
សមាជិកទី 4

ផ្ទាំង Character ID (រូបថតអេក្រង់)*
អត្ថសញ្ញាណបណ្ណ / កាតសម្គាល់សិស្សនិស្សិត (រូបថតអេក្រង់)*
សមាជិកទី 5 (បម្រុង)

ផ្ទាំង Character ID (រូបថតអេក្រង់)*
អត្ថសញ្ញាណបណ្ណ / កាតសម្គាល់សិស្សនិស្សិត (រូបថតអេក្រង់)*