តារាងលំដាប់ពិន្ទុ

ទិន្នន័យតារាងលំដាប់ពិន្ទុនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការប្រកួត។


លំដាប់ថ្នាក់ ក្រុម ពិន្ទុ
1 Alliance Squad 176
2 NRX Cambodia 160
3 X-Force Esport 134
4 7Elements 133
5 Wings 132
6 Grim Reaper X 121
7 KORNG JAK 113
8 SpartanS Stronger 109
9 3 Tactical 106
10 Team GGWP 99
11 Very Nice 99
12 Zodiac Esport 99
13 ATOMIC eSports 98
14 NOFe Gaming 97
15 Warriors Of Genius 97
16 FOXES 96
17 kill in eccentric 96
18 GOOD BOY 94
19 ANGKORPUBG 91
20 Foxie Squad 89
1
2
3
4