តារាងលំដាប់ពិន្ទុ

ទិន្នន័យតារាងលំដាប់ពិន្ទុនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការប្រកួត។


លំដាប់ថ្នាក់ ក្រុម ពិន្ទុ
21 3DNIGMA Esports 87
22 UTB Esports 86
23 RAGE Esports 85
24 SayGoodBye 84
25 4BOY E~Sport 80
26 Kill of skill 79
27 WARRIOR 79
28 RT—Code 78
29 Viner Esport 78
30 JEEP eSport 77
31 Twenty4can 73
32 CCE ESPORT 72
33 MAXIMUS 72
34 SoLid Squad 71
35 AgreesiveFight 70
36 Bayon Gaming 69
37 Samurai 66
38 ADY Esport 65
39 NekSre Esports 64
40 Nth2sayCAM 64
1
2
3
4
5
6
7
8