តារាងលំដាប់ពិន្ទុ

ទិន្នន័យតារាងលំដាប់ពិន្ទុនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការប្រកួត។


លំដាប់ថ្នាក់ ក្រុម ពិន្ទុ
41 ComeBack Esport 63
42 I DON'T KNOW 61
43 Smart Flexi1000 61
44 『Emm』AWESOME 59
45 Xiao TanN 57
46 Angkor Top Asia 56
47 Diversity Gaming 55
48 Family TBK 55
49 Foxie Esports 55
50 GREEN MONSTER 55
51 5Man Squad 54
52 ELEMENTAL Esport 53
53 Team X4 53
54 MCT Esport cambodia 52
55 XerusTeam 52
56 AnDaMann 51
57 BATMAN 50
58 KMG diamond 50
59 Energy Gaming 49
60 BURN IT DOWN 48
1
2
3
4
5
6
7
8