តារាងលំដាប់ពិន្ទុ

ទិន្នន័យតារាងលំដាប់ពិន្ទុនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការប្រកួត។


លំដាប់ថ្នាក់ ក្រុម ពិន្ទុ
61 Unite The Brave 48
62 GODOFIMAGING 46
63 Zero Esports 45
64 Leg Of Loser 44
65 Squad MD 44
66 ImmortalGoD 43
67 Kmean | Meeta 43
68 4 Universes 42
69 Gentlemen 41
70 CAM KILL 40
71 TOYTeam 39
72 Athan khmer daem 38
73 KhmerAngkorEP 38
74 LAST—ONE 38
75 Team ACE 38
76 GODZILLA 37
77 Lag Is Tactic 37
78 KNOCK 36
79 60Cent 36
80 Real Player 35
1
2
3
4
5
6
7
8