តារាងលំដាប់ពិន្ទុ

ទិន្នន័យតារាងលំដាប់ពិន្ទុនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការប្រកួត។


លំដាប់ថ្នាក់ ក្រុម ពិន្ទុ
81 The Final Battle 34
82 『SUN』 32
83 2NT Empire 32
84 Bong P’oun Laor 32
85 Pleng 32
86 Team Sad 32
87 Cambodia Gangster 31
88 Is Me 31
89 Icefox 30
90 Robot Space 30
91 Smart ThomMorng! 30
92 RedZone Team 29
93 Team AK47 29
94 YouWillKnow 29
95 ZerÔKilL 28
96 Cambo Clan Esports 27
97 TEAM NATURE 27
98 『Victory』Esport 26
99 【1970】ARMY 26
100 Fly Team 26
1
2
3
4
5
6
7
8