តារាងលំដាប់ពិន្ទុ

ទិន្នន័យតារាងលំដាប់ពិន្ទុនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការប្រកួត។


លំដាប់ថ្នាក់ ក្រុម ពិន្ទុ
101 Not Your Day 26
102 Cambodian Ninja Official 25
103 Exchange Squad 25
104 5XSHoT 24
105 BEST TEAM 24
106 Smart @Home 24
107 FGC-Cambodai 23
108 GODofKillerKH 23
109 MotoTAXIdriveR 22
110 NEON 22
111 The Crew Esports 22
112 HERO ESPORT 22
113 Diversity Zeus 21
114 Away from keyboard 20
115 Four Military Man 20
116 Never give up 20
117 The Falcon 20
118 Evil genius 19
119 HEROツ 18
120 Villains Four 18
1
2
3
4
5
6
7
8