តារាងលំដាប់ពិន្ទុ

ទិន្នន័យតារាងលំដាប់ពិន្ទុនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការប្រកួត។


លំដាប់ថ្នាក់ ក្រុម ពិន្ទុ
121 『AUG』PG98Ka 18
122 MAKO E-SPORT 17
123 Pisnuka 17
124 ICONIC 16
125 SHOVER 16
126 4Noob 15
127 QIUCK ESPORT 15
128 Team Outstanding Player 15
129 JOKEREsport 14
130 KingPUBG Esport 14
131 Magic Evil 14
132 Dynasty Blood 13
133 SmartNas 13
134 Uchiha 13
135 Empire 11
136 Hello 11
137 YOUNGmovement 11
138 Battle Round 10
139 Black Fox Gaming 10
140 BLINK PAC 10
1
2
3
4
5
6
7
8