តារាងលំដាប់ពិន្ទុ

ទិន្នន័យតារាងលំដាប់ពិន្ទុនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការប្រកួត។


លំដាប់ថ្នាក់ ក្រុម ពិន្ទុ
141 Clear Your Squad 9
142 ORT JES LENG 9
143 TopPlayer 9
144 4ManGod 8
145 Moon-Twice 8
146 Smart StreamOn 8
147 Nokor 7
148 Perfect Attack 7
149 BLOOD 6
150 BonTeayKhmer 6
151 IsBacK 6
152 PENDA CG 5
153 Smart OsPaNhaHa! 4
154 Ninja 3
155 OFC Cam 3
156 Kongpisei killed 2
157 Team Military 0
1
2
3
4
5
6
7
8